K. Helińska i Wspólnicy Spółka Komandytowa zajmująca się doradztwem prawnym i podatkowym rozpoczęła swoją działalność w roku 2001, jednak jej początki sięgają roku 1997 kiedy jej wspólnicy-założyciele spotkali się po raz pierwszy w Ernst & Young. Cztery lata bliskiej współpracy między nimi zaowocowały założeniem nowej kancelarii prawnej w listopadzie 2001 r. Do tego czasu wspólnicy pracowali w dziale doradztwa prawnego i podatkowego w biurze Ernst & Young w Szczecinie. Wspólna praca w biurze regionalnym firmy z tzw. wielkiej piątki pozwoliła im na poszerzenie wiedzy prawniczej, zrozumienie potrzeb przedsiębiorców i zasad funkcjonowania rynku oraz zdobycie doświadczenia w wielu dziedzinach działalności podejmowanej przez krajowych przedsiębiorców i przedsiębiorstwa międzynarodowe. Sporo zyskali dzięki współpracy z globalną siecią Ernst & Young, ale sporo też do niej wnieśli. Mają jednak nadzieję, iż przede wszystkim wiele zyskali klienci korzystający z ich pomocy.

Ich rozwijająca się kancelaria świadczy usługi doradztwa gospodarczego w oparciu o doświadczenia zdobyte na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. W swoich działaniach kierują się potrzebami rozwijającego się rynku w Polsce, chociaż stosują standardy ustalone przez renomowane kancelarie prawne założone przez wielonarodowe firmy a funkcjonujące w Polsce. Starają się łączyć dynamiczny rozwój z wartościami tradycyjnymi, z wysoką kultura prawną na czele.

Specjalizują się w wielu dziedzinach prawa i świadczą usługi doradztwa i pomocy, aby spełniać szczególne wymogi klientów. K. Helińska i Wspólnicy pomaga swoim partnerom przewidywać, śledzić i nadążać za zmianami w przepisach i kierunkach rozwoju gospodarczego i podejmować odpowiednie działania. W ten sposób wspólnie ze swoimi parterami podejmują wyzwania jakie niesie ze sobą nowoczesny rynek.

Ich doradztwo polega między innymi na tworzeniu strategii, prowadzeniu negocjacji, procesów sądowych oraz świadczeniu pomocy w planowaniu i kształtowaniu struktury transakcji gospodarczych i zabezpieczeniu ich efektywnego przeprowadzenia.

Klientami kancelarii są średnie przedsiębiorstwa z różnych branż, zarówno polskie jak i międzynarodowe.

W odpowiedzi na potrzeby swoich klientów, w kancelarii nastapił dynamiczny rozwój usług prawnych i podatkowych w następujacym zakresie:

 1. prawo spółek, w szczególności fuzje i przejęcia
 2. prawo handlowe
 3. prawo cywilne, w szczególności wszelkie aspekty umów
 4. negocjacje biznesowe
 5. własność intelektualna
 6. prawo podatkowe, cła oraz podatki międzynarodowe
 7. prawo pracy
 8. prawo administracyjne, w szczególności przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, prawo dewizowe i prawo budowlane
 9. procesy sądowe, w tym postępowania w sprawach podatkowych

W ramach powyższych dziedzin zajmujemy się:

 • prawem spółek i prawem handlowym w odniesieniu do zakładania, fuzji, przejęć i reorganizacji spółek, inwestycji transgranicznych oraz umów między wspólnikami. W udzielanych poradach brane są pod uwagę cele gospodarcze klientów, a łącznie rozpatrywane są aspekty prawne i podatkowe, po to aby uzyskać możliwie najlepsze efekty gospodarcze. Klientom przedstawiane są nie tylko projekty umów, ale także wszelka niezbędna dokumentacja towarzysząca i analizy, aby zapewnić im pełną informację co do występujących opcji i umożliwić wybór najbardziej korzystnych rozwiązań,
 • umowami prawa cywilnego i handlowego, w tym umowami sprzedaży, dzierżawy, i leasingu rzeczy ruchomych, nieruchomości i praw, umowami cesji, umowami franchisingowymi i licencyjnymi, a także innymi umowami będących wehikułami podatkowymi jak na przykład umowy o podziale kosztów czy hybrydowe umowy pożyczek. Kancelaria świadczy usługi doradztwa na temat wszystkich aspektów przepływu towarów i usług na skalę krajową i międzynarodową,
 • negocjacjami z dłużnikami lub wierzycielami w celu zawarcia (i zapewnienia skutecznego wykonania) porozumień dotyczących długów lub restrukturyzacji wierzytelności - aby uniknąć konieczności wszczynania potencjalnie długotrwałego i kosztowego procesu sądowego, kancelaria oferuje pomoc w zakresie organizacji i prowadzenia negocjacji mających na celu ugodowe egzekwowanie od dłużnika spłaty wierzytelności przysługujących klientom kancelarii. Jak wynika z doświadczenia kancelarii, jest to najmniej kosztowny i często najbardziej skuteczny sposób działania wobec dłużników.
 • prowadzeniem sporów, w tym w ramach postępowań w sprawach podatkowych - jeśli jednak zawarcie bądź wyegzekwowanie już zawartej ugody okaże się niemożliwe, kancelaria świadczy dalszą pomoc i reprezentuje klientów przed sądem w sporach cywilnych i gospodarczych. Ponadto, w zakresie postępowań w sprawach podatkowych kancelaria doradza klientom w ramach prowadzonych postępowań podatkowych, kontroli skarbowych i w sprawach celnych, także uczestnicząc w nich jako pełnomocnik. W przypadku konieczności zaskarżania decyzji wydanych w sprawach podatkowych i celnych, kancelaria reprezentuje klientów przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Uczestniczy także, w imieniu klientów, w postępowaniach rewizyjnych przez Sądem Najwyższym,
 • restrukturyzacją i poprawą sytuacji spółek, a w razie potrzeby ich likwidacją lub upadłością, postępowaniem układowym (naprawczym),
 • przeprowadzaniem badań typu due diligence (przed transakcją przejęcia w celu oceny ryzyka związanego z przejmowaną spółką). W przypadku planowanego połączenia lub przejęcia może zachodzić konieczność sprawdzenia sytuacji prawno-finansowej (w tym podatkowej) przejmowanej spółki. Kancelaria świadczy usługi w zakresie badania due diligence dotyczącego stanu prawnego (obejmującego także zgodność przyjętych procedur w zakresie rozliczeń podatkowych) danego podmiotu gospodarczego lub jednostki. Zakres badania obejmuje w szczególności weryfikację tytułów własności, przegląd umów handlowych i umów o pracę, statusu procesów sądowych i postępowań administracyjnych, kwestie związane z ochroną środowiska oraz wszelkie posiadane pozwolenia i koncesje. Kancelaria dokonuje również weryfikacji dokumentacji wewnętrznej podmiotu badanego. Oczywiście w każdym indywidualnym przypadku zakres badania jest dostosowany do potrzeb klienta. Współpraca ze specjalistami w zakresie zarządzania i biegłymi rewidentami oraz rzeczoznawcami umożliwia kancelarii przeprowadzenie całościowego badania due diligence przedstawiającego pełen obraz przedmiotu transakcji,
 • prawem o własności intelektualnej, o konkurencji i znakach towarowych, m.in. kancelaria świadczy pomoc związaną z ochroną i rejestracją projektów wynalazczych i patentów oraz negocjacji dotyczących licencji w zakresie praw własności intelektualnej i praw autorskich, w szczególności umów dotyczących oprogramowania,
 • prawem pracy, w tym doradztwem we wszystkich dziedzinach prawa pracy, m.in. w zakresie sporządzania i rozwiązywania umów o pracę. Kancelaria reprezentuje klientów przed Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną oraz urzędem pracy w trakcie wszystkich obligatoryjnych postępowań oraz urzędowych kontroli i inspekcji dokumentacji kadrowej klientów. W ramach świadczonych usług kancelaria udziela porad dotyczących zagadnień związanych z funkcjonowaniem związków zawodowych i zakładowych układów zbiorowych pracy. Ponadto świadczy doradztwo prawne dotyczące pracowniczych programów emerytalnych i tymczasowego zatrudnienia pracowników. Kancelaria reprezentuje też klientów w sporach przed sądem pracy.
 • kwestiami związanymi z cenami transferowymi, w tym przygotowywaniem dokumentacji cen transferowych zgodnie z wymogami polskich ustaw podatkowych i standardów międzynarodowych (wytycznych OECD) oraz wewnętrznych raportów dla zarządów spółek,
 • planowaniem podatkowym i bieżącym oraz strategicznym doradztwem, w tym zakresie przygotowywaniem opinii, analiz i szacowaniem ryzyk w zakresie planowanych przedsięwzięć. Kancelaria opracowuje założenia jak i szczegółowe kwestie realizacji zamierzeń, tak aby ich skutki podatkowe były najmniej dotkliwe dla klientów, przy zachowaniu właściwej proporcji pomiędzy spodziewanym zyskiem a szacowanym ryzykiem. W tym zakresie kancelaria dokonuje szacowania ryzyk.
 • usługami związanymi z kwestiami celnymi i opłat granicznych poprzez świadczenie wysokiej jakości kompleksowych usług, bazując na specjalistycznej wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Usługi obejmują zarówno doradztwo w zakresie planowania jak bieżącego doradztwa lub doradztwa ad hoc w zakresie zdefiniowanych już problemów celnych, także w ramach prowadzonych postępowań clenych.
  Najważniejsze oferowane usługi to m.in.:
  • doradztwo i pomoc przy kalkulacji opłat celnych, akcyzy i podatku VAT,
  • doradztwo w zakresie cła, zwolnień i ograniczeń dotyczących kontyngentów,
  • interpretacje przepisów prawa,
  • opracowania i analizy struktury importu,
  • analizy kwestii celnych związanych z inwestycjami,
  • przygotowywanie analiz porównawczych modeli transakcji i najbardziej optymalnych podatkowo opcji,
  • świadczenie pomocy w zakresie odpraw ostatecznych i czasowych,
  • doradztwo dotyczące kwestii celnych związanych z usługami uszlachetniania świadczonymi w Polsce,
  • doradztwo i pomoc przy przeprowadzaniu procedur celnych,
  • reprezentowanie klientów przed sądem apelacyjnym,
  • pomoc w organizacji składów celnych,
 • prawem antymonopolowym - w związku z faktem, iż przy opracowywaniu założeń działalności podmiotu należy wziąć pod uwagę ograniczenia wynikające z prawa antymonopolowego, kancelaria pomaga tworzyć i badać strukturę współpracy i połączeń, tak aby sprostać wymogom prawa antymonopolowego. Kancelaria reprezentuje klientów przed organami antymonopolowymi. W ramach świadczonych usług zapewnia zgodność wszystkich umów licencji i dystrybucji z przepisami antymonopolowymi,
 • prawem administracyjnym - przygotowywaniem opinii, reprezentowaniem klientów w postępowaniach administracyjnych, w tym w zakresie uzyskania indywidualnych pozwoleń, zezwoleń, licencji i certyfikatów. Kancelaria udziela porad na temat różnych kwestii prawnych, w tym dotyczących prawa budowlanego oraz prawa ochrony środowiska,
 • uzdrawianiem przedsiębiorstw, w tym uczestniczeniem w postępowaniach naprawczych i sporządzaniem planów naprawczych dla firm w stanach kryzysowych. Kancelaria zapewnia doradztwo przy ich wdrażaniu. W tych kwestiach kancelaria prowadzi negocjacje z dostawcami, pracownikami, związkami zawodowymi i bankami,
 • prawem obrotu nieruchomościami - porady obejmują w tym zakresie również negocjacje i zawieranie umów zakupu nieruchomości oraz umów dotyczących finansowania zakupu, w tym umów faktoringowych i leasingowych. Z pomocą ekspertów w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, kancelaria pomaga potencjalnym nabywcom nieruchomości upewnić się, że nie nabywają oni zobowiązań związanych z korzystaniem ze środowiska lub kar. Kancelaria świadczy również pomoc podmiotom zagranicznym w uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń na nabycie nieruchomości i sporządzaniu niezbędnych umów z architektami, wykonawcami i najemcami,
 • usługami prowadzenia bieżących spraw spółek i ich dokumentacji - ta oferta odzwierciedla szczególnie bliski kontakt z klientami kancelarii. W przypadku tego typu usług, wspólnicy i pracownicy kancelarii działają bowiem w charakterze pełnomocników wspólników na Zgromadzeniach Wspólników i w ich imieniu podejmują odpowiednie uchwały. W ramach tych usług, kancelaria także reprezentuje klientów przed sądem gospodarczym w celu rejestracji danych w odpowiednim rejestrze sądowym, w tym celu sporządzając niezbędne do rejestracji dokumenty. Kancelaria prowadzi również księgi protokołów Zgromadzenia Wspólników oraz księgi udziałów, dokonując odpowiednich wpisów w tych księgach, zgodnie z aktualnym na dzień dokonania wpisu stanem prawnym.