ALERT PODATKOWY
01/09/2003
Nowe zasady rozliczania podatku dochodowego
Od dnia 1 stycznia 2003r., w następstwie wejścia w życie nowelizacji przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. - o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy mogą skorzystać ze znacznych uproszczeń w rozliczaniu się z podatku dochodowego. Podatnicy zostali uprawnieni do stosowania uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Jest to szczególnie istotne zagadnienie z punktu widzenia zbliżającego się okresu budżetowania oraz wyboru formy rozliczenia zaliczek na podatek dochodowy w przyszłym roku podatkowym.
ALERT PODATKOWY
01/08/2003
Nowe obowiązki i uprawnienia organów celnych
Dnia 1 września 2003r., w następstwie wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. - o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych zyskają uprawnienia organów podatkowych w zakresie akcyzy w obrocie krajowym. Podobne uprawnienia otrzymają oni w zakresie wymiaru podatku od towarów i usług w imporcie, nadzoru nad obrotem wyrobami akcyzowymi oraz kontroli legalności pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.
Niniejszy dokument ma na celu zasygnalizowanie wprowadzonych zmian oraz wstępne zapoznanie Państwa z ich zakresem. Niniejszy dokument nie stanowi porady, opinii ani wyjaśnienia z zakresu obowiązków podatkowych (czynności doradztwa podatkowego) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996r. o doradztwie podatkowym ani też porady bądź opinii prawnej (pomoc prawna), o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. - o radcach prawnych. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, sugerujemy Państwu skontaktować się z Państwa doradcą celem uzyskania opinii bądź porady o zakresie stosowania przepisów prawa i proponowanych rozwiązaniach. Niniejszy dokument nie stanowi porady, opinii ani wyjaśnienia z zakresu obowiązków podatkowych (czynności doradztwa
podatkowego) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996r. o doradztwie podatkowym ani też porady bądź opinii prawnej (pomoc prawna), o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. - o radcach prawnych. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, sugerujemy Państwu skontaktować się z Państwa doradcą celem uzyskania opinii bądź porady o zakresie stosowania przepisów prawa i proponowanych rozwiązaniach.